මෙම වර්ණවත්, සංකීර්ණ සහ විසිතුරු දූපත වන ශ්‍රි ලංකාවට සාදරයෙන් ඔබව පිළිගන්නවා. ආකර්ශණීය ශ්‍රි ලංකාව යන වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර තිඛෙන්නේ බොහෝ අඩුවෙන් බැහැ දැක ඇති ස්ථානවලට ඔබව රැගෙන යෑමට සහ ඉතාමත් පැරණි, ආකර්ෂණය කරන දේශයක දර්ශණයක් ඔබ වෙත ලබා දීමටය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම දේශයට, ලෝකයේ තිඛෙන කිසිම දේශයක් සමාන කල නොහැක. මාගේ පැතුම නම් ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය තුල සිටින වේලාව හොඳින් භුක්ති විඳුනු ඇත කියාය.

வசீகரமான, கண்கவரும் பல பகுதிகளைக் கொண்ட அழகிய தீவான இலங்கைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். அரிதாகச் சென்று பார்வையிடப்படும் இடங்களுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்வதற்காகவும், இந்த கோளில் உள்ள வேறு எந்த நாட்டுடனும் நிஜத்தில் ஒப்பிட முடியாத புராதன, வசீகரமான நாட்டைக் குறித்த கண்ணோட்டத்தை உங்களுக்கு தருவதற்காகவும் எழில்மிகு (ஆகார்ஷன்ய) இலங்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

About Stefan

An amateur photographer enthusiast, sociologist, archaeologists, historian all rolled into one who loves photography in a beautiful, complex, ancient and exotic land.

Stefan was born and raised in Colombo, the capital city, business hub and corporate centre of the emerald isle called Sri Lanka. He attended the prestigious private school S. Thomas’ College, Mount Lavinia and migrated to Australia in April 1977 at the age of twenty one.

Stefan’s Moments

Travel and photograph in places that fill his soul as opposed to places that merely fill his sense of vision.

Explore Hidden Sri Lanka

Stefan travels the length and breadth of Sri Lanka capturing all aspects of this exotic land.

[php snippet=1]

Pictorial Reports

Out and About, Walking in Sri Lanka & Happy Sinhala and Tamil New Year

Travel with Stefan

Ask Stefan about a personalised tour of Sri Lanka.

Stefan’s Books

An ideal short reference book for the budding naturalist.